Conținutul de pe pagina www.vitaful.ro (în special, dar fără a se limita la: articole, studii, alte scrieri, elemente grafice, text, inclusiv textul de față) constituie, în conformitate cu Legea nr. CXII privind drepturile de autor din anul 2011, lucrări ale autorilor indicați, protejate prin drepturi de autor, referitor la care Goldberg Media Kft. (În cele ce urmează: Titularul drepturilor de autor) deține toate licențele de exploatare.

Conținutul poate fi utilizat în mod liber de către entități economice sau persoane fizice în scopuri proprii.

Orice altă utilizare a Conținutului (incluzând, dar fără a se limita la: orice reproducere, adaptare, distribuție sau interpretare publică, completă sau parțială) este permisă de către Titularul drepturilor în următoarele condiții:

Prețul licenței de utilizare este de 50 000 HUF pe zi pentru fiecare element de conținut,care nu include taxa pe valoarea adăugată aplicabilă în momentul respectiv. Prețul licenței de utilizare i se cuvine Titularului drepturilor de autor separat pentru fiecare dintre elementele de conținut utilizate, pentru fiecare zi începută a perioadei de utilizare. În cazul în care utilizatorul pune la dispoziția altora conținutul folosit, contra cost, utilizatorul este obligat să îi transfere Titularului drepturilor de autor orice avantaj de natură patrimonială astfel obținut.

Utilizatorul trebuie să îi declare Titularului drepturilor de autor, în scris, existența și măsura utilizării (elemente de conținut utilizate, durata utilizării, modalitatea utilizării). Titularul drepturilor de autor își rezervă dreptul de a revoca licența de utilizare.

Titularul drepturilor de autor va emite ulterior factura referitoare la prețul licenței de utilizare, în ultima zi lucrătoare a lunii de referință, iar aceasta trebuie achitată prin transfer bancar în termen de 8 zile bancare. Omiterea declarației privind existența și măsura utilizării nu va împiedica emiterea facturii. Orice condiții de utilizare, deviind de la cele de mai sus pot fi aplicate pe baza unui acord scris prealabil încheiat cu Titularul drepturilor de autor.

În cazul nerespectării acestor Condiții de utilizare sau în eventualitatea oricărei utilizări neautorizate, Titularul drepturilor de autor va recurge la toate mijloacele de executare disponibile.

Informații:

Titularul drepturilor de autor nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu direct sau indirect rezultat din utilizarea site-ului web. Sfaturile, ideile, concepțiile și sugestiile de pe site-ul web pot fi utilizate de oricine numai pe propriul risc.

Nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune, pierderi, costuri rezultând din utilizarea site-urilor web, starea inutilizabilă a acestora, disfuncționalitatea, funcționarea defectuoasă, modificarea neautorizată a datelor de către oricine sau pentru cele datorate întârzierilor în transmiterea informațiilor, unor viruși informatici, erori de linie sau de sistem sau alte motive similare.

Protecția datelor cu caracter personal:

Goldberg Media Kft. va gestiona toate datele cu caracter personal obținute în urma utilizării site-urilor web în conformitate cu prevederile Legii nr. LXIII din anul 1992 privind protecția datelor cu caracter personal și accesul la datele de interes general. Prin trimiterea oricăruia dintre datele dvs. personale către noi, sunteți de acord ca Goldberg Media Kft. să le ia în evidență și să le gestioneze în scopul și pe durata determinate de natura tranzacției. Datele nu vor fi transmise către terți.

Datele și informațiile pe care le furnizați pot fi utilizate, în special, dar fără a se limita la, în următoarele scopuri:

  • cercetarea pieței,

  • analiza pieței,

  • analiza obiceiurilor consumatorilor,

  • compilarea de statistici de trafic,

  • desfășurarea de concursuri cu premii și jocuri gratuite de alt tip,

  • furnizarea de informații despre noi produse, servicii,

  • furnizarea de informații despre diferite promoții,

  • gestionarea reclamațiilor clienților,

  • gestionarea comenzilor.

Societatea noastră va gestiona toate informațiile referitoare la persoana și datele clienților, partenerilor și altor colaboratori ai Goldberg Media Kft., ca secrete comerciale. Numai furnizorul de date vizat poate acorda o scutire de la această gestionare confidențială.

Vă rugăm să rețineți că puteți accesa și site-urile web ale altor societăți și organizații de pe site-urile noastre web. Când utilizați aceste site-uri web, vă recomandăm să verificați politica de confidențialitate a organizației care publică pagina respectivă.